Školné a stravné

Školné


Od 1. září 2012 činí úplata za předškolní vzdělávání 400 Kč. Je splatná vždy 14. a 15. dne každého měsíce formou hotovostní platby v mateřské škole.

Osvobozeny od úplaty jsou zákonní zástupci dítěte navštěvující mateřskou školu v posledním roce před nástupem k povinnému vzdělávání a zákonní zástupci dítěte, pokud předloží originál písemného oznámení nebo  rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.

Nárok na poloviční platbu mají zákonní zástupci dítěte, které mateřskou školu nenavštěvovalo po celý kalendářní měsíc a podali si písemnou žádost.

 

 

Stravné


Stravování dětí zajišťujeme dovozem ze školní jídelny při Základní škole Havířov – Šumbark Moravská. Stravování dětí je možno třemi způsoby: dítě pobírá jen svačinu nebo se stravuje polodenně (svačina a oběd) nebo celodenně (svačina, oběd, odpolední svačina). Zvolený způsob si zákonný zástupce dítěte domluví v mateřské škole. V době stravy, kterou dítě nepobírá, odchází z mateřské školy. 

Splatnost stravného je také 14. a 15. dne každého měsíce hotovostní platbou v mateřské škole. 

Ceny stravného:

  děti do 6 let děti od 6 let
dopolední přesnídávka 8  8
oběd 21 25
odpolední svačina 6 6
CELKEM 35 39