Školné a stravné

Školné


Od 1. září 2012 činí úplata za předškolní vzdělávání 400 Kč. Je splatná bezhotovostní platbou ve dvou platbách, pokud není ve zvláštních případech dohodnuto jinak.

Osvobozeny od úplaty jsou zákonní zástupci dítěte navštěvující mateřskou školu v posledním roce před nástupem k povinnému vzdělávání a zákonní zástupci dítěte, pokud předloží originál písemného oznámení nebo  rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.

Nárok na poloviční platbu mají zákonní zástupci dítěte, které mateřskou školu nenavštěvovalo po celý kalendářní měsíc a podali si písemnou žádost.

Podrobné informace jsou uvedeny v záložce "ke stažení" v dokumentu Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 

 

Stravné


Stravování dětí zajišťujeme dovozem ze školní jídelny při Základní škole Havířov – Šumbark Moravská. Stravování dětí je možno třemi způsoby: dítě pobírá jen svačinu nebo se stravuje polodenně (svačina a oběd), nebo celodenně (svačina, oběd, odpolední svačina). Zvolený způsob si zákonný zástupce dítěte domluví v mateřské škole. V době stravy, kterou dítě nepobírá, odchází z mateřské školy. 

Úhrada stravného je možná bezhotovostní platbou prostřednictvím povolení k inkasu z běžného účtu plátce.

Ceny stravného:

  děti do 6 let děti od 6 let
dopolední přesnídávka 10  10
oběd 26 32
odpolední svačina 10 10
CELKEM 46 52