Školní vzdělávací program

Úplné znění školního vzdělávacího programu je vám k dispozici v mateřské škole

Charakteristika vzdělávacího programu

Předškolní období je nejpozoruhodnější etapou vývoje lidského jedince, spojuje vše, co bylo u dítěte vrozeno, s tím, co se výchovou a učením stane zlatým mostem k budoucí dospělé osobnosti. Je to doba, na kterou si již v dospělosti vzpomínáme, ke které se vracíme, která zanechává v naší paměti již mnohé stopy.

Aby ty vzpomínky byly pozitivní, najděme pro děti ideál šťastného dětství. Dětství jako zdroje, ze kterého budou čerpat sílu po celý další život. Šťastné dětství představuje optimální soubor podmínek a okolností v určitém životním období, které je uzavřené a vyřešené a z něhož pak do dalšího období nepřecházejí nedořešené problémy, trpkost, smutek, smutek, komplexy a nejistoty. Je to dětství, které nepostrádá jistotu a harmonii, dodávající sílu k odpovědnému zvládání pozdějších úkolů. Tuto ideu podporuje také naše mateřská škola, která má ambice svým působením přispět k pocitu šťastného dětství nám svěřených dětí.

Předškolní období bývá označováno jako věk hry, kdy si dítě dokáže hrát soustředěně a je ve hře plně angažováno. Je hlavní náplní času dítěte a jeho hlavním zaměstnáním. Dětskou hru provází spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost, fantazie, opakování a přijetí role. Volnou hru chápeme jako činnost, při které si dítě samo volí námět, záměr a chce spontánně cosi prozkoumávat, zkoušet, ověřovat, vytvářet. Volí si k tomu podle vlastního uvážení nebo podle dohody s herním partnerem hračky, zástupné nebo doplňkové předměty, místo ke hře a jeho úpravu, role a způsob jejich ztvárnění, možnosti a podmínky pro souhru s druhými. Hra dítěti přináší:

 • kognitivní rozvoj
 • sociální rozvoj
 • pohybový rozvoj

Hra, a především volná hra, má samozřejmě primární postavení v činnostech naší mateřské školy. V pedagogické práci však budou učitelky rozlišovat, pro jako formu hry poskytnou dítěti prostor – zda pro volnou nebo řízenou, vědí proč a budou sledovat jejich vyvážený poměr.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je základní pedagogický dokument, ze kterého vycházíme při kurikulární tvorbě na naší mateřské škole. V souladu s ním směřujeme k naplňování modelu předškolní výchovy a vzdělávání orientovanému osobnostně - na dítě.

Uplatňováním osobnostně orientovaného modelu výchovy vnitřně proměňujeme mateřskou školu v duchu humanismu a demokracie. Osobnostní přístup tvoří východisko pro široké rozvíjení stávajícího systému výchovy v mateřské škole na alternativním principu, založeném na průběžném, odpovědném a profesionálně zvládnutém rozhodování každé učitelky. Předškolní dítě potřebuje člověka, který dokáže sledovat cesty jeho fantazie, vstupovat do her a nabízet přijatelné interpretace skutečnosti. Osobnostně orientovaný model se nesnaží přizpůsobit dítě ani společenským záměrům, ani určitým zákonitostem vývoje, ale s vědomím zásadního společenského směřování a znalostí vývoje sleduje individualizovaný rozvoj jedinečné a neopakovatelné osobnosti dítěte. Je charakterizován, svobodou, neformálností a individualizovanou strukturací výchovných a vzdělávacích cílů. Neupřednostňujeme proto intelekt dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme pocit jistoty a bezpečí a vytváříme stálou příležitost k sociálně založenému učení a poznání.

Uvedený efektivní přístup v procesu výchovy a rozvíjení dětí, orientovaný na jedince, jsme zvolili také pro edukační proces v naší mateřské škole. Základní tezí tohoto přístupu je pozitivní pohled na člověka - na dítě. Dítě je v základu dobré, hodné, tvořivé, společenské. Je možné mu důvěřovat. Každému individuu je vrozená schopnost růstu, seberozvoje, naplňování vlastních možností. Tento humanistický přístup klade důraz na jedinečnost každého individua. Každý má jedinečnou vrozenou výbavu, každý se setkává s jinými vnějšími podněty a jinak je zpracovává. Tento svět zážitků a zkušeností, mozaika, která se rychle a pružně mění, je pro dítě skutečností, realitou. Usilujeme o porozumění dítěti, zabýváme se jeho vnitřním světem, spoléháme se na jeho prožívání.

Uvědomujeme si, že k tomu, aby mohlo dítě naplňovat své možnosti a bylo tvůrcem sama sebe, potřebuje dobré životní podmínky, důvěru ve vztazích s lidmi někoho, kdo mu usnadňuje proces vzdělávání. V souladu s humanistickou pedagogikou a psychologií budeme uplatňovat nedirektivní na osobnost dítěte orientované přístupy:

 • Akceptování dětské individuality a osobnosti s bezpodmínečným přijetím - projevené vřelým, pozitivním chováním k druhému, spojeno s pojmy jako úcta, ohleduplnost, otevřenost, srdečnost. Zacházíme s dítětem přátelsky, projevujeme soucit a pochopení, chráníme ho a důvěřujeme mu.
 • Projevování empatie, empatické porozumění - s plným pochopením pro projevované pocitové obsahy a významy u dětí.
 • Autentické chování a jednání - které charakterizují významy přirozenost, pravdivost, opravdovost. Učitelka se projevuje jako nic nepředstírající, nesnaží se ze sebe dělat někoho jiného než je a než se cítí.
 • Aktivní naslouchání - znamenající více druhému naslouchat, méně se vyptávat, poučovat, radit, prověřovat, méně sám mluvit a zajistit druhému více prostoru k vlastnímu rozhodování, více autonomie, samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní chování.
 • Budování pozitivního školního klimatu - se vztahově kvalitní atmosférou tvořenou pohodou, klidem a bezpečím na jedné straně a aktivitou podporovanou učitelkou s cílem zažehnout jiskru zájmu a radosti z poznávání na straně druhé.

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem) se předškolní vzdělávání stalo legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT.

Úkolem námi poskytovaného institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Směřujeme k cílům formulovanými Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Koncepci předškolního vzdělávání na naší mateřské škole jsme založili na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídíme se s nimi společnými cíli: orientujeme se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou pro vzdělávání dětí v předškolním věku formulovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou klíčovými považovány tyto kompetence:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské.

Náš vzdělávací program respektuje integrovaný přístup k předškolnímu vzdělávání. Je modelem, jehož snahou je přiblížit vzdělávání dětí co nejvíce jejich mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem. Edukační proces na naší mateřské škole bude probíhat prostřednictvím navozených i nečekaných prožitkových situací, her, činností a didakticky zacílených činností, které plní úlohu:

 • instrumentální – spočívá v tom, že vědomosti, které dítě získá v edukačním procesu, jsou nejen duševním vlastnictvím, ale také nástrojem, který využívá na osvojování dalších nových vědomostí a vytvářených dovedností. Učitelky budou vytvářet dostatečný prostor a příležitosti, aby děti nové vědomosti aplikovaly ve změněných situacích a mezi osvojenými a novými vědomostmi hledaly souvislosti.
 • formativní – znamená, že učitelka v edukačním procesu dítě formuje nejen z výchovné stránky, ale bude rozvíjet i poznávací procesy dítěte – vnímání, myšlení, paměť; při kterém je potřebné využívat nové tvořivé metody.
 • socializační – je stále významnější, protože učíme děti komunikovat, naslouchat jeden druhému, respektovat se navzájem. Podstatné je, aby děti často diskutovaly, vstupovaly do vzájemných interakčních vztahů.
 • informativní – znamená, že edukačním procesu umožňujeme dětem osvojit si nové vědomosti, ale také jim prostřednictvím nových aktivizujících metod nabízíme možnost zjistit souvislosti mezi jednotlivými vědomostmi a poznatky.
 • propedeutickou– vede k tomu, abychom si uvědomili, že každá výchovná složka je pro děti základním úvodem do vědní disciplíny. Učitelka bude s obsahem učiva pracovat tak, aby děti motivovala k poznávání.

Formy a metody práce

V edukačním procesu v naší mateřské škole budeme využívat formy a metody práce, které odpovídající věkovým zvláštnostem a potřebám dětí, zjišťujeme, které metody (činnosti) mají u dětí největší úspěch a proč a ze zjištěného vycházíme v dalším plánování. Vyžadujeme si zpětnou vazbu k proběhlým činnostem a na jejím základě připravujeme další činnosti s vhodnější volbou organizace a metod. Hledáme inspiraci v literatuře, studiu a vzdělávání.

 

Organizační formy

Pro mateřskou školu je základní formou vzdělávání interakce učitelky s dítětem či dětmi v průběhu celého dne. Vše, co se v mateřské škole děje, slouží jako prostředek vzdělávání ‒ dítě je vzděláváno stále a průběžně. Právě v přirozených činnostech je největší prostor k jeho dalšímu posunu a vzdělávání. A tak kromě obecných organizačních forem, mezi které patří frontální, skupinové a kooperativní činnosti, individuální a projektová nebo otevřená výuka, budeme využívat organizační formy, které se co nejvíce přibližují životu dítěte doma v rodině, a současně ho profesionálně vedeme ve skupině vrstevníků. Patří k nim:

 • Volná hra, ve které děti navazují sociální kontakty se skupinou vrstevníků, spontánně se učí novým vědomostem, dovednostem a návykům, vytvářejí si postoje a získávají zkušenosti zprostředkované ostatními dětmi ze skupiny.
 • Řízená činnost profesionálně zprostředkovává poznávání světa a vytváří prostor pro získávání nových vědomostí, dovedností, návyků a názorů. Dítěti jsou nabízeny různorodé činnosti, které jsou obvykle tematicky propojené a vytvářejí tak smysluplný celek neodtržený od životní reality. Činnosti vycházejí ze zájmu a zkušeností dětí, navazovat na ně a doplňují je tak, aby docházelo k naplňování klíčových kompetencí dítěte.
 • Stravování, při kterém má dítě v mateřské škole možnost ochutnat jídla, která nejsou v jeho rodině obvyklá, rozšířit si svůj jídelníček a vytvořit základy zdravého životního stylu. Současně se učí praktickým dovednostem při sebeobsluze, pomáhat druhým dětem a být ohleduplným.
 • Odpočinek a hygiena. Po dopoledních aktivitách si děti potřebují odpočinout. Tato potřeba je však individuální. S odpočinkem úzce souvisí hygienické návyky, které si dítě v mateřské škole upevňuje a postupně se v nich zdokonaluje.
 • Pobyt venku nabízí dostatek volného pohybu na čerstvém vzduchu, především na zahradě mateřské školy. Zahrada a vycházky do okolí nám umožňují dlouhodobě pozorovat některé jevy, rostliny, zvířata, přírodu, sledovat proměny přírody v čase a v ročních dobách, učit se ji chránit. Můžeme pozorovat práci lidí, stroje, dopravu, učit se bezpečnému chování na cestách, poznávat své město atd.
 • Rituály přináší dítěti pocity přijetí, příjemné naladění, jistotu, že věci mají svůj řád, možnost uplatnění i pro méně aktivní a nesmělé děti, vytváření prosociálních vzorů a vztahů, budování pocitu přináležení do skupiny aj.
 • Cvičení podporuje pěstování zdraví. Dítě by se mělo denně minimálně deset minut pohybovat v tepové intenzitě 170-190 tepu za minutu, což odpovídá intenzivnímu spontánnímu pohybu. Formou motivovaného cvičení vedeme děti ke správnému držení těla, vytrvalosti, tělesné zdatnosti, lokomočním dovednostem atd. podle zvoleného záměru.
 • Kroužky vytvářejí nabídku zájmových aktivit. Některé vedou naše paní učitelky, jiné jsou zajišťovány externími pracovníky. Naše mateřská škola nabízí výtvarné aktivity, hru na zobcovou flétnu „Zpívání pro zdravé dýchání“, náboženství a výuku angličtiny.
 • Nepravidelné činnosti jsou příležitosti k činnostem, které jsou něčím výjimečné a ozvláštněné. Jsou zpestřením života v mateřské škole, propojují ji s vnějším světem, poznáváním světa mimo mateřskou školu, nových lidí a nových prostředí.

 

Metody práce

Při volbě metody práce budeme vycházet z cíle, kterého chceme dosáhnout; z etapy edukačního procesu; organizace práce; věku dítěte a jeho individuálních potřeb. S ohledem na specifika předškolního věku budeme využívat tyto metody práce:

 •  Metody založené na prožitku, vycházejí z výjimečnosti prožívání předškolního dítěte, které je intenzivnější, hlubší a může být pro člověka zdrojem pozitivních vzpomínek pro celý život. Nejsilnější prožitky vznikají při aktivní činnosti. V prožitcích, které si dítě z mateřské školy odnáší, by vždy měly převažovat prožitky pozitivní, takové, které dítě ubezpečují o tom, že je přijímáno ostatními, je pro ně důležitou osobou a že svět je pro ně přátelský a vstřícný.
 • Metody založené na vzoru vycházejí z odkázanosti dítěte na péči dospělého, který je pro ně jistotou ve světě. Tento blízký dospělý se mu stává vzorem a příkladem k tomu, jak se chovat k dalším osobám, věcem, k přírodě atd.
 • Metody založené na hře, která je pro dítě činností přirozenou. Hra dítěti působí slast a zároveň vytváří prostor pro učení. Dětem vytváříme především dostatek času a prostoru pro volnou hru a i při hře řízené dbáme, aby přinesla dítěti onen potřebný pocit slasti a radosti, který dělá hru hrou.
 • Metody založené na pohybu, které vycházejí z vyšší potřeby pohybu předškolního dítěte. Tyto metody napomáhají zpřesňovat pohybových dovedností, pohyb je příznivý i pro rozvoj kognitivních schopností a pro návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Tyto metody naplňujeme především dostatečným prostorem a příležitostí pro spontánní pohyb v mateřské škole i venku.
 • Metody založené na manipulaci a experimentu podporují konkrétní myšlení dítěte, k jehož rozvoji potřebuje manipulovat s předměty a materiály, experimentovat a zkoumat. K experimentům je nutná aktivní činnost dítěte.
 • Metody založené na komunikaci vedou dítě aktivně zacházet se slovy, učit se používat řeč jako nástroj komunikace, učit se ovládat verbální i neverbální komunikační techniky. Komunikace prostupuje celý pobyt dítěte v mateřské škole.
 • Metody založené na tvoření, které je pro dítě významné jako proces – jeho výsledek je méně důležitý než činnost sama. Ke tvorbě dětí poskytujeme dostatek různorodého materiálu, mozaiek, skládanek, stavebnic a námětů výtvarných i pracovních.
 • Metody založené na fantazii a magičnu, protože svět fantazie je pro dítě zdrojem dobrodružství a prožitku a umožňuje mu originální pohled na řešení problému.
 • Metody založené na myšlenkových operacích vycházejí ze zvídavosti dítěte zajímajícího se o příčiny a souvislosti dění ve světě, který ho obklopuje. K rozvíjení myšlení je potřebné evokovat minulé zkušenosti a znalosti dětí, provokovat otázkami a podněty k přemýšlení, hledat souvislosti a vést děti ke kritickému myšlení.
 • Metody směřující k naplňování konkrétních záměru učitelky, které umožňují učitelce tvořivě využít konkrétní postupy pro konkrétní činnosti.

 

Principy školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program naší mateřské školy charakterizují tyto principy:

 1. V návaznosti a v součinnosti s rodinnou výchovou realizovat edukační proces s respektem k osobnosti dítěte, k jeho vývojovým specifikům a individuálním potřebám.
 2. Uplatňovat nedirektivní přístupy v souladu s demokratickými přístupy, humanistickou pedagogikou a psychologií a přijímat dítě vstřícně a přátelsky.
 3. Integrovaným přístupem ke vzdělávání předškolního dítěte klást důraz na tvořivou a aktivní činnost s pozitivními prožitky.
 4. Připravovat dítě pro život ve společnosti, vybavit ho klíčovými kompetencemi.

 

Rámcové cíle

Z dlouhodobého hlediska práce naší mateřské školy jsme stanovili tyto rámcové cíle:

 1. Rozvíjet dětskou představu o základních lidských hodnotách a normách a jeho snahu se podle toho chovat.
 2. Podporovat iniciativu, zvídavost, vztah dítěte k učení a  poznávání světa, který ho obklopuje a položit tak základy dovednosti celoživotního učení.
 3. Pěstovat a rozvíjet individuální vyjádření dítěte a jeho tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, etické a estetické.
 4. Rozvíjet interpersonální dovednosti dítěte s cílem naučit se komunikovat, jednat a uplatnit se v sociálních heterogenních skupinách.
 5. Rozvíjet rozhodovací dovednosti dítěte se schopností své rozhodnutí zdůvodnit a nést za něho odpovědnost.   

 

Vzdělávací obsah

Při tvorbě vzdělávacího obsahu našeho školního vzdělávacího programu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a oporou nám je také Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Vzdělávací obsah je stanoven v souladu s pěti vzdělávacími oblastmi RVP PV:                

 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) – tento okruh směřuje v širším kontextu do oblasti biologické a budeme v něm naplňovat potřeby fyziologického rozvoje dětského organismu s potřebou pohybu a aktivity, povedeme děti ke správnému rozvoji tělesných a pohybových funkcí, zdatnosti, motorických dovedností a koordinace.
 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) – tento vzdělávací okruh budeme směřovat do oblasti psychologické, s podporou maximálně dobrého rozvoje všech psychických funkcí dětí (vnímání, myšlení, soustředění, paměť, city, učení, tvořivost a vůle). Zahrnuje další tři okruhy: Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a funkce jazyka, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city, vůle.
 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) – tento okruh zaměříme na podporu utváření vztahů k jiným dětem a dospělým, na posílení, kultivaci a zkvalitnění komunikace a dalších sociálních dovedností.
 4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) – učitelky zaměří práci do oblasti sociálně kulturní s poznáváním života lidí ve společenství s určitými pravidly soužití a vytvářenými hodnotami v oblasti kultury a umění. Pomůžeme nacházet dítěti své místo v širší společnosti; osvojit si potřebné sociokulturní návyky; orientovat se v tradicích společnosti; nacházet způsoby, jak se aktivně podílet na vytváření pohody ve svém sociálním prostředí. 
 5. Dítě a svět (oblast environmentální) – tento okruh zaměříme na environmentální oblast a působení na dítě v kontextu elementárního povědomí o světě a jeho základním fungování, o vlivu člověka na životní prostředí a hledání možnosti, jak se podílet na utváření základů pro odpovědný vztah k nejbližšímu okolí a přírodě.

Ke splnění vytýčených rámcových cílů a respektováním principů vzdělávání na naší mateřské škole jsme stanovili vzdělávací obsah. Je rozpracován s očekávanými kompetencemi, kterých by mohlo dítě dosáhnout při ukončení docházky do mateřské školy a jsou tedy formulovány jako výstupy. Součástí každého integrovaného bloku je také vzdělávací nabídka činností.  Při plánování vzdělávání budeme vycházet z těchto integrovaných bloků:

        1.      Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.
        2.      Víme, jak se o sebe starat, abychom byli zdraví.
        3.      Každý z nás je jiný a každý je důležitý.
        4.     
Mámo, táto, už vím jak na to.
        5.      Kouzelná slovíčka nám pomáhají.
        6.      Těšíme se na sváteční chvíle.

Integrované bloky (rozpracované dále) budeme konkretizovat v integrovaných tematických celcích či projektech v třídním vzdělávacím programu. Výběr témat se řídí potřebami konkrétní skupiny dětí, přírodním, kulturním a společenským děním. Každé téma bude obsahovat:

 • tematické části (podle potřeby a rozsahu tématu)
 • rozsah – časovou dotaci
 • dílčí cíle
 • očekávané výstupy
 • předpokládané kompetence dle RVP PV
 • vzdělávací cíle (členěné podle Blooma).

Na vypracovaný integrovaný tematický blok či projekt třídního vzdělávacího programu dále navážeme v týdenních plánech činností. Ty budou obsahovat konkrétní a pestrou nabídku činností, ze které si děti mohou vybírat dle svého přání, a to v dopolední a odpolední nabídce.